Skip to main content

《教訊第0069期》首席督統鐳力前鋒之行政特使王傳示

首席督統鐳力前鋒之行政特使王傳示

  今日適逢第一期、第二期師資暨高級幹部訓練班聯誼會,上見首席師尊、師母端坐中堂,諄諄教誨諸子,字字流露天機,法音震徹三曹,頃聞首席師尊召喚,弟子自是不敢稍縱怠慢,趕緊恭謹趨前行禮跪拜,叩謝師恩!

  自吾皈宗天帝教以來,有賴人間王鄭氏循循相導,為奠立帝教千秋萬世大業,略盡棉薄微力,繼之,因宿業相纏,以致肉體罹患不治之症,但上天有好生之德,爰降開導師天命予吾,首席師尊且又以三期主宰及首席督統鐳力前鋒之天爵擔保,期使吾能以「天命換取人命」,而達向天奮鬥之境界,於是歷經了心神之戰與人道上種種的磨考,雖偶有「心有餘,而力不足」之感,但仍時時刻刻戰戰兢兢,以「天命不可違」而自勵自勉!後因未能積極加強鍛練雙修性命之學,而致癌細胞加速漫延及擴散,雖經首度師尊下令通告全體同奮誦誥迴向,以期延長吾之陽壽,無奈臭皮囊已毀,諸天醫欲救乏術,而人間亦是束手無策,魂魄終得光贊之因緣,而被接引至蓮花聖境,進修法學。昔因天命未了,得無始古佛老前輩雅薦,受任天上首席使者之行政特使,為輔佐首席使者早日完成天命而奔波於天上人間,絲毫不敢稍縱懈怠!

  今日之所以簡述吾修道之心路歷程,用意乃是希望全體同奮皆以宏教救劫之天命而自尊、自重,兼重人道與天道,並能以身許道,追隨首席師尊為宏揚 上帝之宇宙大道而犧牲奮鬥,方不愧為「救劫天使」之天職!