Skip to main content

《第0029期》始院新頒三部經典丙寅年上元啟經 

始院新頒三部經典丙寅年上元啟經 

皇誥寶誥救蒼生 唸此三經為個人 -祈福 添壽 召祥 遜願無窮

  始院新頒本教天人親和三部基本經典天人日誦(大同、平等、奮鬥)真經,天人親和北斗徵祥真經暨天人親和真經分別於丙寅年上元啟經,凡吾帝教同奮每天持續不斷奮鬥誦唸原有的「皇誥」、「寶誥」之外,均可隨心虔誦以上三經。

  以上三經除「天人親和真經」可以在靜室焚香虔誠持誦外,餘兩經則規定在教壇或家庭親和室內持誦。但因目前同奮成立家庭親和室者尚未普遍,故特准放寬規定,亦可在「靜室」內焚香虔誦。

  三經原屬 天帝道統第五十五代天人教經典。

  天人日誦大同、平等、奮鬥真經:於民國卅三年十月在西嶽華山白雲深處頒行,為天人教主(即天帝教復興第一代首任 首席使者李極初)應時代所說之法,經天人親和頒行人間,凡天帝教同奮皆應澈悟妙理,持續不斷,忠誠虔誦,名曰「天人日誦」。

  大同經為倡行大道天下為公之寶典。平等經為袪除人我,消弭階級觀念之寶典。奮鬥經為日進無疆自強不息之寶典。如能持誦不輟,則可福慧雙修,人己並利,遜願無窮,功德無量。

  天人親和北斗徵祥真經:於民國卅四年歲次乙酉下元龍華在西嶽華山白雲深處頒行。為天人教主于民國癸未下元勝會雲集一切道眾志於恭敬 斗姥元君說召頒行人間,凡我同奮皆應虔誠禮誦,以召祥和。

  此經為祈求移星換斗,化戾臻祥,延生祈福,增祿添壽之無上真經。凡發心虔誦皇誥、寶誥不斷奮鬥之忠誠同奮,同時再誦此經,必可一切遂思感應無量。

  天人親和真經:於民國卅五年元月在西嶽華山白雲深處頒行。為 三期主宰天人教主增強教徒同奮向天奮鬥力量,特說此經,頒行人間。

  凡我真誠奮鬥同奮,誦持此經,必須清心寡慾,除在教壇、或在家庭親和室、出門旅遊,亦可隨身攜帶於靜室中焚香虔誠持誦,必獲感應。旅途誦經時,必須淨手潔案,主敬存誠,口誦心維,始終如一,自有監護童子與過住神媒隨處護持。