Skip to main content

《教訊第0258期》奮鬥之人生觀

聖尊曉諭真理

九十四年七月十一日

乙酉年六月六日亥時

天人教主:

  人類之意識思惟中常有爭強好勝之心,平時蟄伏於和子,隨時空環境而應機反應於身心行為,稍有不慎,即生口舌之頑爭,禦人以口給,甚者引爆凶殘惡念,傷人誤己,追悔莫及,莫若導正爭勝心,轉化為有恆勤奮之動力,於讀書、事業皆可成!

  宗教有激勵人心、創造文明之使命,先使人明瞭人生之性質,人身和子、電子之鬥爭無時無已,惟有奮鬥之人生觀乃是生命真相。人能自知,煅煉身心,雙修性命,方足以創造精神生命,以煉心直觀隱而未顯之勝心作用,引動和子積極進取之功能,化為勇猛精進,進道修德,自造雲城。

  所謂「不自見,故明:不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故長。」直指人心,思之!

人類欲求變本加厲 毀滅浩劫已在當前

期盼同奮振奮精神不畏付出 轉化劫運關鍵