Skip to main content

《弘法院教師講義第四集》孝者人倫之大本

第五四講 孝者人倫之大本

談孝。

 

百善孝為先,是故孝乃人倫之大本。孝者,事親為先,終追遠敬祖尊賢,事死如事生,事亡如事存,孝之至也。

臣烈士必為孝子,知所以事親之義理,方能移孝作忠,盡性而為矣。中國固有之傳統文化皆以孝為歸依,選賢拔才莫不以孝子為先,此乃重人倫之本性矣,是故能盡孝定能盡君臣之義之禮,以孝治天下,使百姓能安居樂業,處於太平之日,養生送死人倫之禮儀不矣。

五觀窮世,孝者渺渺,追求功名利祿,忽略人倫心不事,所謂羊有跪乳之恩,烏鴉尚有反哺之義,何況人哉? 現世之人沈迷已久,如能從根本之孝作起,則災禍遠避,太平盛世臨矣。慨嘆世人何其遇,烏鴉尚有反哺時,他日高堂人已緲,悔未報恩事已遲。此揭乃嘆世人心不報親而發,同奮思之!