Skip to main content

(101)帝極(參)天字第064號 - 先天斗姥大聖元君

Posted in

文號:(101)帝極(參)天字第0六四號
傳示日期:壬辰年二月四日午時

先天斗姥大聖元君:

  春季法會是天人間一大盛事,吾為共同總主持,協同諸天星宿,引動星氣,照臨寶島,和融萬方,運化人間同奮之祈願,以應壬辰年救劫、化劫天命。

  所謂「立天之道,曰陰曰陽,立地之道,曰柔曰剛,立人之道,曰仁曰義。」同奮們遵師訓,守薪傳,苟能力行廿字真言,依道真修,以立人極,自然契合陰陽,剛柔並濟,得能超凡入聖矣。

  曠劫難逢今已逢,於今更有藉假修真、積功累德之無上機緣,希望諸位救劫使者好好把握,奮鬥精進,不枉人生走一遭!