Skip to main content

(03)天帝教教主的上帝觀

天帝教教主的上帝觀

 

本教上帝觀有下列十條:

(1)                創造宇宙萬物唯一至高無上的道源。

(2)                純鐳質之陽電。

(3)                宇宙中心點之鐳都。

(4)                生生不息,提供宇宙運化之能源。

(5)                安排萬性萬靈依一定的規則生活與修行。

(6)                掌握宇宙間一切事物變化的自然法則。

(7)                調和自然律的最高執行者。

(8)                順應大自然的氣運。

(9)                期望有形無形有情無情都能獲得永久的和諧。

(10)            人類修持到最高境界可與  上帝合而為一,可成為  上帝的化身。[1][1] 答客問p25