Skip to main content

 

上帝是宇宙的化身,又是宇宙最高主宰,至尊無上,為何又有  無生聖母高處其上?其間是何種關係?

 

上帝開創宇宙,若以之視為道之「有」,則  無生聖母即為道之「無」,  上帝應化萬物,若以視之為道之「用」,則  無生聖母即為道之「體」;  上帝為宇宙大「道」,則  無生聖母為道之「源」,對宇宙主宰是「生而不有,為而不恃,長而不宰」。[1]

 

清虛宮弘法院教師               82.8.12聖訓

如以先天觀之,和子皆同源於無極之原始狀態之道體本質,期間歷經一連串之交和關係,因而幻化出有形世間之各種生機及生命現象。簡言之,一般所知的道之體,乃指無極而言,本教謂之無生聖宮;道之用即指太極,本教稱為金闕鐳都。至於無極之源又起於何處?因其間之複雜性,以有形世間之熱準實難描述,故在此暫不做進一步之說明。[2]

 

 

無生聖母為孕育宇宙之道母,有至高無上之權位,兼有至大、至公之慈悲,所有各級訓育之機構皆受  無生聖母之關懷。

 

若以凡人來觀此無生聖母之,皆是無形無相。凡人之靈覺未能了悟最高度空間宇宙之至理。果能了悟,即是大澈大悟。

宇宙執行自然律之大權,乃因由  無生聖母授與  玄穹高上帝,固有調和一切宇宙自然律之大能。[3]

 談到最深奧的「極子道院」,這是屬於反宇宙中心點無生聖宮最重要的組織,九大銀河星群受到金闕的支配而金闕能夠以源源不絕的「鐳炁」補充,就必須透過「極子」的激發!而鐳胎所孕育的地方即是反宇宙無生聖宮,位於宇宙中心點金闕鐳都之東方上。宇宙是「光」的世界,而無生聖宮所處的反宇宙,不但無法見到「光的發散」,沒有空間、時間,也感覺不到有「能量」的存在,是一個寂靜永固一切停頓地方[4]

 

鈞天上帝:[5]

在無形界所謂「宇宙法源」者,乃無生靈覺之源,即一切靈覺歸源於  無生聖母;所謂「宇宙教源」者,乃道統衍流之源,即一切道統匯集於  玄穹高上帝。在形式上,是「法」與「教」分開,而實質上,乃「法」與「教」歸一,歸一於  無生聖母,無生聖母管一切發令之權,  上帝管一切執行之責。無生聖宮、金闕各機構、帝教總殿及其下設先天極院等無形組織,無非是要振興帝教,普化全宇宙,以萬教歸宗為目的。

在有形界「傳法佈教」者,為駐人間首任首席使者之職責。故首席成立「天帝教極院」之有形組織,即為上應無形極院-金闕-無生聖宮之體系,亦即務使人間帝教之組織與法統,配合無形之組織與法統,是乃返本還原相互輝映,信必能發揮無形應化有形,有形配合無形之最大功能,此為天上人間所樂聞之大事!      民國八十二年六月四日[1] 答客問p11

[2] 第四期師資高教班頁120

[3] 無形宇宙組織總成p6

[4] 第一期師資與高教聖訓p42

[5] 天帝教教訊,第一一四期,頁15,天人立極頁11。