Skip to main content

(01華山精神與天命道脈-復興天帝教之準備

華山精神與天命道脈-復興天帝教之準備

 凡能千秋萬世傳播之宗教,都有其「天命道脈」之傳承延續,是為各教立教之教源。帝教溯源而考古,源起於華山,華山位居陜西省華陰縣南部,海拔兩千八百公尺,居五嶽之冠,為中華民族之發祥地。本師世尊於民國二十六年七月二日奉天命坐鎮華山,看守西北門戶,確保關中一方淨土,直到抗戰勝利完成使命。師尊一家棲隱華山,白雲深處,長期祈禱,歷時八年,當時天人記錄中最不可思議的法寶,乃是  天帝創造宇宙,立教垂統,行於宇宙上下的 「道統衍流」一書,於民國二十九年冬,經由天人交通(維生樞機侍光),天帝頒布下來。

在民國三十一年臘月初十,天德教主蕭公昌明在黃山證道回歸自然,師尊於華山奉詔拜命,任天人教主,繼承道統,為救世救劫而奮鬥,當時無復興天帝教跡象,但事實告訴我們,當時的許多措施,都是為今日之帝教預做準備,今日帝教的復興,即是「華山精神」與「天命道脈」之延續。也就是說當年師尊謹尊天命上華山,是帝教在地球復興之第一原因。

師語:師尊在清靜資糧編要前言第三頁第一行之敘述:「當茲帝教復興第八年(民國七十七年),本人深沐  聖母恩寵,奉旨再度修練鐳炁真身,復受兩位聖師祖太虛子老師、玄玄上帝老師調教指導,於鐳力阿道場偶然展讀清靜資糧,百感交集,上天愛我,無微不至,五十年前對帝教重來人間,一切早經安排就緒,……」[1]

 

稀世至寶-天帝立教道統衍流之頒佈

師尊在華山八年多天人記錄中最不可思議的稀世至寶,乃是帝教亙古垂衍正教,行於宇宙上下的道統衍流。溯教源而考古,上起 上帝立教為天帝教,誕育歷代教主,歷代教主承傳不斷,每一代都經歷了長短不一的歲月,各自承擔不同的使命任務,為因應不同情勢的需要而採不同的措施,創教救世,各教所創教名雖不同,而道統從無改變,直到道統五十一代才傳到這個地球上,應化人間,所有軒轅黃帝以及堯舜三王暨五教聖人等都是道世興昌的教主。[2]

當時 師尊不甚瞭解上天頒佈之用意,時至四十年後始恍然大悟,奇蹟出現,而有今日先天帝教在地球復興之機會。如當年師尊在華山時未頒怖道統衍流,即不可能有今日天帝教之重來人間,所以當年「道統衍流」在華山之頒佈是帝教能在地球復興之第二原因。

 

搶救三期末劫

當人類面臨三期末劫,人類受到世界核戰毀滅威脅之際,師尊時為天人教主,認為天人教在人間已無存在必要,惟有急起奉行 上帝真道,方能搶救人類,爰於六十八年已未七月間,毅然公開復興道統第一代天帝教,以上帝駐人間傳道使者為己任,朝夕哀求 道統始祖宇宙主宰玄穹高上帝,悲天憫人,順應自然,返本還原。

人心即天心,精誠格穹蒼,大地蒼生有幸,台灣同胞有福, 上帝終於民國六十九年十二月二十一日(庚申十一月十五日)頒詔,特准天帝教在台灣寶島復興,應化人間,並派本師世尊為駐人間首任首席使者。

地球上的人類今天生存在這個空前絕後危險的日子一切絕望,最後不免自取滅亡,同歸於盡;惟有急起從根自救,哀求 上帝寬恕既往,誠懇盼望 天帝的先天真道重來地上,轉危為安,大地回春,為人類帶來永遠的和平幸福,這就是「為什麼要在地球復興天帝教」的道理。[1] 清靜資糧編要前言第三頁第一行

[2] 教綱参附錄p279